І.В. Доценко

опубліковано 3 трав. 2018 р., 04:33 НВК Дев'ять Кам'янець-Подільський   [ оновлено 3 трав. 2018 р., 04:40 ]
Завантажити в PDF
Доценко І.В.
вчитель англійської мови
НВК№9 імені А.М. Трояна

Сучасна зброя вчителя - активні методи навчання
Стрімке входження України у світове співтовариство забезпечило величезний попит на знання іноземних мов. Володіння навичками іншомовної мовленнєвої компетенції стало розглядатися як засіб соціалізації, засіб, що об’єднує держави і народи. Саме тому сьогодні першочерговим
завданням учителя є створення таких умов для навчання, де школярі, без шкоди для себе, могли б «потренуватися», «спробувати» себе у дорослих життєвих ситуаціях.
У наш час існує чимало методів і технологій викладання англійської мови – як традиційних, так і новітніх. Вибір новітніх методів навчання зумовлюється знанням інноваційних технологій. Ефективність їх застосування залежить від того, чи підібрані вони відповідно до тих завдань,
які можуть успішно розв‘язуватися з їх допомогою. Оскільки учням необхідно оволодіти іноземною мовою, як засобом спілкування, вміти користуватися нею в усній та письмовій формі, підтримувати розмову, запропонувати свою тему, висловлювати свої побажання, ділитись думками, обмінюватись поглядами, на уроках англійської мови важливо створювати
ситуації, в яких і вчитель, і учень стануть повноправними суб’єктами системи освіти, а основою навчання буде рівноправний діалог між тими, хто навчає, і тими, хто навчається [8,с.28].
Метою даної статті є дослідити можливості ефективного використання інтерактивних методів навчання у процесі формування комунікативної компетенції учнів на уроках англійської мови.
Працюючи з учнями початкових класів, середньої чи старшої ланки, можна зробити простий висновок – дитина, сідаючи за шкільну парту, чекає чогось цікавого і незвичайного. Вона щира і відкрита, з великим бажанням творити, тому на уроках варто використовувати методи, що стимулюють учнів до творчої, продуктивної праці, викликають прагнення до активних дій,
спілкування і висловлювання власних думок англійською мовою. Саме такими є інтерактивні методи навчання. Низка вчених визначають інтерактивне навчання як одну з форм діалогового
навчання: інтерактивність (від англ. interaction – взаємодія) – означає здатність взаємодіяти чи знаходитись у режимі бесіди, діалогу з чим-небудь (наприклад, комп’ютером) або ким-небудь (людиною).
Важливий внесок у розробку та впровадження інтерактивних методів зробили німецькі вчені ще на початку 90-х років – Арнольд Р., Шелтен A., Швейтцер И., Стус Ф., Вейдиг І. Аналіз наукових джерел з досліджуваного питання свідчить про те, що головна увага приділяється взаємодії учасників інтерактивного спілкування.
Проблемам застосування в навчальному процесі інтерактивних методик присвячені роботи О. Пометун, Л. Пироженко, Г. Сиротенко та ін. 
Мета інтерактивного навчання – створити комфортні умови навчання, за яких учень відчуває успішність, свою інтерактивну досконалість, що робить продуктивним сам освітній процес.
Переваги інтерактивного навчання перед традиційним:
  у роботі задіяні усі учні класу;
  учні навчаються працювати у команді;
  формується доброзичливе ставлення до опонента;
  кожна дитина має можливість пропонувати свою думку;
  створюється «ситуація успіху»;
  за короткий час опановується велика кількість матеріалу;
  формуються навички толерантного спілкування;
  вміння аргументувати свій погляд, знаходити альтернативне рішення проблеми.
Призначення інтерактивного навчання – передати знання і усвідомити цінність інших людей. Основними формами інтерактивної роботи є навчальна взаємодія учнів у парах і мікрогрупах. Оптимальний склад групи - 4–6 осіб.
Риси інтерактивного навчання:
  двобічний характер;
  спільна діяльність учителя й учнів;
  керівництво процесу вчителем;
  спеціальна організація та різноманітність форм;
  інформаційна прогалина;
  цілісність та єдність;
  мотивація та зв’язок з реальним життям;
  виховання та розвиток особистості учнів одночасно з процесом засвоєння нових знань.
Основною метою навчання іноземної мови є формування в учнів комунікативної компетенції, яка передбачає вміння використовувати іноземну мову як засіб спілкування у різноманітних сферах життя. На уроках англійської мови варто використовувати методи, що стимулюють
учнів до творчої, продуктивної праці, викликають прагнення до активних дій, спілкування і висловлювання власних думок англійською мовою. Під час вивчення англійської мови, на мій погляд, ефективними інтерактивними технологіями навчання, що сприяють формуванню
комунікативної компетенції учнів, є робота в парах, трійках, змінювані трійки, «карусель», «акваріум», «велике коло», «мікрофон», незакінчені речення, «мозковий штурм», аналіз проблеми, «мозаїка», коло ідей, розігрування ситуації в ролях (рольова гра, імітація), дискусія, ток-шоу тощо. Запропоновані методи та їх складові можна результативно використовувати як на уроках засвоєння, так і застосування знань, умінь і навичок. Крім того, елементи інтерактивних технологій можна застосовувати одразу ж після викладу вчителем нового матеріалу, замість опитування, на уроках, які присвячені застосуванню знань, умінь і навичок.
Використання на уроці запропонованих інтерактивних технологій сприятиме: ефективному повторенню вивченої лексики, поповненню словникового запасу; глибокому засвоєнню навичок правильної артикуляції; розвиткові  уваги, пам’яті, мислення; формуванню вмінь працювати в парах, групах тощо.
У ході навчання писемного мовлення інтерактивні форми роботи застосовують у поодиноких випадках. Інтерактивне навчання писемного мовлення у середній школі повинно формувати і розвивати уміння обговорення, аналізу, взаємоперевірки і взаємооцінювання [4, с.4].
Аналіз творів свідчить, що учні зазвичай будують зв’язні висловлювання, спираючись на мовний досвід, а не на знання про побудову тексту, і тому не вміють упорядкувати текст у відповідності до структурно-смислових і комунікативних особливостей, не роблять вступу, своєрідного фонового компоненту тексту, або пишуть занадто довгий вступ, кінцівку зв’язного висловлювання не співвідносять із його початком.
Багаточисленні прийоми інтерактивного навчання забезпечують можливість їх вибору для вчителя. Проте, варто підкреслити необхідність ретельної підготовки до кожного уроку, на якому використовуються інтерактивні види робіт. Адже необхідно, по-перше, чергувати їх з традиційними завданнями і, таким чином, передбачити та уникнути стомлюваності учнів, а, по-друге, треба, щоб інноваційні завдання допомагали створити ситуації успіху для кожного школяра. Отже, використання інтерактивних технологій вимагає детального аналізу діяльності учня та вчителя, з одного боку, та ретельного планування уроку, з іншого.
Інтерактивні технології можна використовувати на різних етапах уроку в залежності від його типу, рівня підготовленості учнів, їх кількості у класі. Необхідно зауважити, що урок не повинен бути перевантаженим інтерактивною роботою (1-2 методи за урок). Важливо поєднувати новітні
технології з іншими методами роботи – самостійним пошуком, традиційними методами. Наведу приклади інтерактивних завдань на кожному з етапів уроку. Для створення мотивації до навчання учням пропоную заповнити схему з ключовим словом чи питанням, підібрати асоціації до слова, продовжити думку.
Використання інтерактивних технологій навчання на різних етапах уроку іноземної мови – це не лише спосіб підвищити мотивацію учнів до вивчення мови, але й покращити атмосферу у класі, яка сприятиме співробітництву та порозумінню між учнями та вчителем. Взаємна довіра, рівноправність, партнерство у спілкуванні викликає в учнів задоволення від навчального
процесу, бажання брати в ньому участь. Однак, потрібно постійно контролювати процес досягнення поставлених цілей, а у випадку невдачі змінювати тактику роботи, шукати та виправляти недоліки. Інтерактивні методи не повинні стати самоціллю – вони мають бути засобом для створення комфортної атмосфери, яка дасть змогу реалізувати особистісно-орієнтований підхід у навчанні.
Список використаної літератури
1. Інноваційні технології навчання від А до Я / упор. В. Волкова. – К. :
Шкільний світ, 2011. – 96 с.
2. Коваленко О. Концептуальні зміни у викладанні іноземних мов у
контексті трансформації іншомовної освіти / О. Коваленко // Іноземні мови в
навчальних закладах. – Педагогічна преса, 2003. – С. 4-10.
3. Комунікативні методи та матеріал для викладання англійської мови;
перекл. з англ. мови та адаптація Л. В. Биркун. – Oxford University Press,
1998. – С.20-48.
4. Литвин С. В. Система вправ для навчання писемного спілкування учнів
старших класів середньої загальноосвітньої школи / С. В. Литвин // Іноземні
мови. – 2001. – № 1. – С. 4-9.
5. Методика викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах /
кол. авторів під керівн. С. Ю. Ніколаєвої. – Вид. 2-ге, випр. і перероб. – К. :
Ленвіт, 2002. – 328 с.
6. Пометун О., Пироженко Л. Інтерактивні технології навчання: теорія,
практика, досвід / О. Пометун, Л. Пироженко. – К., 2002. – С. 135.
7. Пометун О., Пироженко Л. Сучасний урок. Інтерактивні технології
навчання / О. Пометун, Л. Пироженко. – К. : А.С.К., 2005. – С. 192.
8. Редько В. Інтерактивні технології навчання іноземної мови / В. Редько
// Рідна школа. – 2011. – № 8-9. – С. 28-36.
Comments