Н. Г. Пазинюк

опубліковано 2 трав. 2018 р., 05:13 НВК Дев'ять Кам'янець-Подільський

Н. Г. Пазинюк

Учитель німецької мови

НВК №9                                              


Використання сучасних педагогічних технологій

 на уроках німецької мови

Єдиний шлях вивести країну на більш високий рівень цивілізації - це модернізація і інновація.

            Національна  програма « Нова українська школа» визначає шлях успіху для України –  розвиток і використання творчих можливостей і здібностей кожної особистості.

            В Україні більше чверті населення складають діти та учнівська молодь. І, вочевидь, що майбутнє нашої держави визначається рівнем їх освіти, виховання, фізичного і духовного розвитку, громадянського становлення. Для вирішення такої важливої ​​проблеми використовуються сучасні педагогічні технології при навчанні іноземним мовам.

 «Є тільки два напрямки зміни людини - розвиток або деградація. Тому, якщо освіта не сприяє розвитку, то вона буде служити деградації.» Г. Драйден.

Нова освітня парадигма висуває на перше місце не знання, вміння і навички, а особистість дитини, її розвиток за допомогою освіти. Характерною рисою сучасної педагогічної науки є прагнення до створення нових освітніх технологій, орієнтованих на особистісний розвиток дитини.

Перехід масової школи від авторитарної педагогіки до адаптивної передбачає два послідовно здійснюваних етапи:

- впровадження особистісно-орієнтованих технологій навчання, що забезпечують освітні потреби кожного учня відповідно до його індивідуальних здібностей;

- переведення навчання на суб'єктну основу з установкою на саморозвиток особистості.

Головними характеристиками педагогічних технологій можна назвати гуманність, ефективність, наукоємність, універсальність, інтегрованість. Саме це створює сьогодні умови для виховання нового члена суспільства. Суспільству, яке розвивається, потрібні сучасно освічені, моральні, заповзяті люди, які можуть самостійно приймати відповідальні рішення в ситуації вибору, прогнозуючи їх можливі наслідки, здатні до співпраці, відрізняються мобільністю, динамізмом, конструктивністю. Тому і виникла нова парадигма освіти: учень - предметно-інформаційне середовище (в тому числі, нові інформаційні технології) - учитель.

Останнім часом все частіше піднімається питання про застосування нових інформаційних технологій в навчальних закладах. Це не тільки нові технологічні засоби, але і нові форми викладання.

Основною метою навчання німецької мови є формування і розвиток комунікативної культури учня, навчання практичному оволодінню іноземною мовою.

Якщо поставити основною метою вивчення німецької мови - формування комунікативної компетенції, то всі інші цілі (виховна, освітня розвиваюча) реалізуються в процесі цієї головної мети. Кінцевою метою навчання є навчити вільному орієнтуванню в іншомовному середовищі і вмінню адекватно реагувати в різних ситуаціях.

На мій погляд, завдання вчителя полягає в тому, щоб:

1) створити умови практичного оволодіння мовою для кожного учня, вибрати такі методи навчання, які дозволили б кожному учню виявити свою активність, свою творчість;

2) активізувати пізнавальну діяльність учня в процесі навчання німецької мови.

            Вже існують методики і технології, які добре зарекомендували себе. Мені особливо близькі й цікаві:

• технологія рівневої диференціації;

• ігрова технологія;

• навчання по станціях;

• мультимедійні технології;

• кейс-технологія;

• метод проектів;

• Online навчання;

• здоров'язберігаюча технологія;

• технологія інтерактивного навчання;

• навчання у співпраці;

• розвиваючі технології.

Пріоритетами в області педагогічних технологій для мене є:

• "навчання у співпраці" (cooperative learning);

• метод проектів;

• індивідуальний і диференційований підхід до навчання ІКТ.

Моя стаття має практичну спрямованість, тому я зупинюся лише на деяких методах.

Метод проектів використовую з початкового етапу навчання, в результаті він дає прекрасні результати:

-          всі проекти використовуються на уроках в якості наочності і дидактичного матеріалу;

-          діти виступають на батьківських зборах, перед молодшими школярами;

-          беруть участь у предметних тижнях і олімпіадах;

-          підвищується їх рівень культури;

-          встановлюються міжпредметні зв'язки;

-          зростає самооцінка особистості;

-          учні вчаться здобувати знання;

-          отримують досвід володіння сучасними комп'ютерними технологіями;

-          діти розширюють межі володіння мовою, отримуючи досвід від практичного його використання;

-          вчаться слухати іншу мову і чути, розуміти один одного при захисті проектів;

-          працюють з довідковою літературою, словниками, комп'ютером, тим самим створюється можливість прямого контакту з автентичною мовою, чого не дає вивчення мови лише за допомогою підручника.

Online навчання дозволяє при мінімальних витратах часу працювати з кожним бажаючим учнем за індивідуальним планом, в класі робота на мовних сайтах робить сам процес навчання різноманітним і дозволяє доступ до різних джерел інформації.

Здоров'язберігаюча технологія.

Загально відомо, що здоров'я - це найважливіша цінність, дарована людині природою.

Базовим компонентом гармонійного розвитку людини є її фізичний, психічний, моральний та інтелектуальний стан здоров'я. Разом з тим, ми можемо констатувати, що зростає занепокоєння погіршенням якістю фізичного, психічного і морального розвитку і здоров'я учнів шкіл.

Завданням освітніх установ у сфері охорони здоров'я учнів є турбота про здоров'я дітей і профілактика захворювань. Обов'язок освітніх установ створювати умови, що гарантують охорону і зміцнення фізичного та психологічного здоров'я учнів.

У процесі навчальної діяльності учням важко утримувати активну увагу протягом одного або декількох уроків, що пов'язано з віковими особливостями дітей молодшого шкільного віку. Зниження уваги на уроках проявляється в руховому неспокої дітей. Однак така поведінка фізіологічно виправдана, так як виконання різних рухів (руками, ногами, тулубом, головою) перешкоджає надмірного напруження м'язів і є одним із способів забезпечення саморегуляції організму. Різні рухи дітей руками, ногами тулубом служить сигналом, що учні стомлені.

     Для попередження стомлення під час навчального процесу необхідний відпочинок (2-5 хвилин) у вигляді фізичних вправ.

      Фізкультурні хвилини на уроках сприятливо впливають на відновлення розумової працездатності, перешкоджає наростанню втоми, підвищують емоційний тонус, знімають статичні навантаження, попереджаючи тим самим порушення постави. На уроках я проводжу фізкультурні хвилинки, які покращують мозковий кровообіг, знімають фізичне й емоційне напруження, розслаблюють м'язи плечового пояса. Діти знають багато римовок на німецькій мові, люблять грати в різні рухливі ігри.

            Однією з найулюбленіших технологій вчителів іноземної мови, звичайно, є ігрові технології. Ігрові технології, як відомо, підвищують ефективність викладання, роблять процес навчання більш цікавим, сприяють успішному засвоєнню вивченого матеріалу, формують навички колективної роботи.

Навчання по станціях - німецька мотиваційна методика К.Рауер, застосовується при підсумковому контролі.

Переваги:

• дитина працює за своїм індивідуальним планом і в своєму темпі;

• завдання мають різну ступінь складності;

• на станціях є матеріал, що дозволяє учневі провести контроль і самоконтроль;

• завдання на всіх станціях повинні бути різними як за їх соціальних формах, так і по поводженню з навчальним матеріалом;

• розвивається почуття самоконтролю, відповідальності;

• постійна змінюваність навчальних і соціальних форм вносить розрядку, страхує від втоми;

• вчитель не контролер, а помічник і координатор;

• можливість працювати з листом відповідей звільняє соціально неадаптованих дітей від збентеження і нервозності. Негативом вважаю трудомісткість підготовки.

Методи кейс-технології.

 Метод ситуаційного аналізу – дозволяє  глибоко досліджувати складну ситуацію. Учневі пропонується текст з описом ситуації і завдання, що вимагає рішення. Крім тексту учні отримують питання: в чому полягає проблема? Які причини її виникнення, зазначені в тексті? Як ви можете пояснити виникли труднощі? Який вихід?

ІКТ - без цих технологій неможливий сьогодні урок німецької мови і застосування вищеназваних технологій.

            Якщо в сукупності застосовувати сучасні технології, то можна домогтися запрограмованих результатів, не дивлячись на рівень розвитку дітей, що навчаються саме німецької мови.

 

Інформаційні технології та інтернет ресурси.

Форми роботи з комп'ютерними навчальними програмами на уроках німецької мови включають:

- вивчення лексики;

- роботу над вимовою;

- навчання діалогічного і монологічного мовлення;

- навчання  написання листа;

- роботу  з граматичним матеріалом.

Можливості використання інтернет ресурсів величезні. На уроці вчитель разом з учнями може вирішити ряд дидактичних завдань: формувати навички та вміння читання, використовуючи матеріали глобальної мережі, удосконалювати словниковий запас учнів, формувати в учнів мотивацію до вивчення німецької мови. Крім того, робота, спрямована на вивчення можливостей учнів,  на налагоджування та підтримку ділових зв'язків та контактів зі своїми однолітками в Німеччині. Також учні можуть брати участь в тестуванні, вікторинах, конкурсах, олімпіадах, що проводяться по мережі Інтернет, а також брати участь у відеоконференціях і т.д.

Інтерактивна технологія навчання.

Однією з основних вимог до навчання іноземних мов з використанням інтернет ресурсів - є створення взаємодії на уроці те, що прийнято називати в методиці – технологією інтерактивного навчання. Інтерактивність - це об'єднання, координація та взаємодоповнення зусиль комунікативної мети і результату мовними засобами. Інтерактивність не просто створює реальні ситуації з життя, але і змушує учнів адекватно реагувати на них за допомогою іноземної мови. Ця робота в парах, групах, інтерв'ю, опитування. У парах можна дати граматику, читання, аудіювання з виконанням завдання. У групах 3-4-5 чоловік завдання повинні бути елементарними. Група формується: а) за бажанням, б) різнорівнева (сильна + слабка).

Методика інтерактивного навчання передбачає враховувати наступні питання:

 а) що будемо робити?

 б) як будемо робити?

 в) скільки часу?

 г) у якому вигляді будемо проводити?

 Підсумок.

Технологія співпраці.

Основна ідея полягає в створенні умов для активної спільної діяльності учнів в різних навчальних ситуаціях.

Діти об'єднуються в групи по 3 -4 чоловіки, їм дається одне завдання при цьому обумовлюється роль кожного. Кожен учень відповідає не тільки за результат своєї роботи, але і за результат всієї групи. Тому слабкі учні намагаються з'ясувати у сильних те, що їм незрозуміло, а сильні учні прагнуть, щоб слабкі досконально розібралися в завданні. І від цього виграє весь клас, тому що спільно ліквідуються прогалини. Впровадження інформаційних технологій у навчання значно урізноманітнює процес сприйняття і відпрацювання інформації.

Розвиваючі технології.

 Навіть слабкі учні завжди із задоволенням виконують творчі завдання, тому що є можливість проявити свої індивідуальні здібності. За такі роботи я ставлю дві оцінки: одну - за оформлення, другу - за матеріал на німецькій мові. Виходячи з досвіду, виділяю два типи творчих робіт: обов'язкові і за бажанням.

У 7 класі при вивченні теми «Моя Батьківщина» я пропоную учням намалювати улюблене місце в нашому місті і розповісти про нього на німецькій мові. При вивченні тем в старших класах таких, як «Література», «Музика», «Живопис», «Кіно» і багато іншого, учні роблять чудові презентації з використанням музики. Наприклад, «Мій улюблений композитор Гайдн», «Моцарт», «Бетховен», «Музика». Цей список можна продовжувати довго. Колекція швидко поповнюється. Учні середнього етапу навчання теж дуже люблять займатися творчістю. Вони складають кросворди на вивчену лексику, це і одяг, і зовнішність людини, види спорту і книги, домашні тварини, шкільні предмети і багато іншого. Ці кросворди допомагають мені організовувати індивідуальні завдання, дотримуватися диференційований підхід в навчанні німецької мови. На молодшому етапі навчання діти із задоволенням малюють по заданій темі; п'ятикласники - місто, моя улюблена пора року, учні 6 класу - ілюструють твори на тему «Осінь - чудова пора», «Овочі та фрукти», старшокласники роблять художній переклад віршів. Учні охоче роблять вироби і малюнки на тему «Пори року», сувеніри  та листівки до Великодня. До Різдва щорічно проводиться конкурс поздоровлень на німецькій мові, конкурс стінгазет, країнознавчих гри і багато, багато іншого.

Іноземна мова - це благодатне поле діяльності для вчителя. Тут творчі завдання корисні і актуальні. Творчість перестає бути долею одиниць. Кожна дитина по-своєму талановита, але їй потрібно допомогти знайти себе, розкрити свої здібності.

Бажаю творчості вам та вашим учням!

Завантажити в PDF

Comments