С. Г. Павленко

опубліковано 3 трав. 2018 р., 04:41 НВК Дев'ять Кам'янець-Подільський   [ оновлено 3 трав. 2018 р., 04:45 ]
Павленко Світлана Григорівна
вчитель англійської мови
навчально-виховного комплексу №9
імені А. М. Трояна
у складі спеціалізованої
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
з поглибленим вивченням
англійської мови та школи мистецтв
м. Кам’янця–Подільського
вул. Драгоманова,12

Розвиток навичок мовленнєвої компетенції учнів на уроках англійської мови шляхом використання інноваційних технолог

Завантажити в PDF

                КонцепціяНова українська школа акцентувала  10 ключових компетентностей сучасної української школи. Серед них чільне місце займає спілкування державною (і рідною у разі відмінності) мовами. Друге місце посідає спілкування іноземними мовами, що включає в себе уміння належно розуміти висловлене іноземною мовою, усно і письмово висловлювати і тлумачити поняття, думки, почуття, факти та погляди (через слухання, говоріння, читання і письмо) у широкому діапазоні соціальних і культурних контекстів. Уміння посередницької діяльності та міжкультурного спілкування.

 Отже, сьогодні знання іноземних мов є вимогою часу, тому перед нашою освітою стоїть завдання вивчення іноземних мов для успішної інтеграції  України до Європейського Союзу та всього цивілізованого світу.Ось чому потрібно активно використовувати вже наявні інноваційні технології та можливості вільного Інтернет-спілкування з носіями мови.

Варто зазначити, формування комунікативної компетенції учнів є основою і провідною метою навчання іноземних мов в школі. Здобуті уміння і навички іншомовного спілкування на уроках допоможуть їм досягти такого рівня комунікативної компетенції, який був би достатнім для здійснення спілкування в певних комунікативних сферах.

Комунікативна компетенція формується на основі взаємопов’язаного мовленнєвого, соціокультурного і мовного розвитку учнів відповідно до їхніх вікових особливостей та інтересів на кожному етапі оволодіння іноземною мовою, в даному випадку англійською мовою.

Комунікативно орієнтований підхід до навчання учнів англомовному спілкуванню розглядається через чотири види мовленнєвої діяльності: аудіювання, читання, говоріння та письма, які передбачають уміння здійснювати усне спілкування, розуміти на слух основний зміст автентичних текстів, читати і розуміти тексти різних жанрів і видів, передавати письмово необхідну інформацію.

Мовленнєва компетенція є однією з провідних складових характеристик особистості, що формується в процесі її розвитку. Під мовленнєвою компетенцією ми розуміємо вміння адекватно і доречно, практично користуватися мовою в конкретних ситуаціях (висловлювати свої думки, бажання, наміри, міркування тощо), використовувати для цього як мовні, так і позамовні засоби (невербальну знакову систему) та інтонаційні засоби виразності мовлення.

За визначенням Зимньої І. О., мовленнєва діяльність – це активний, цілеспрямований опосередкований мовою та зумовлений ситуацією спілкування процес прийому і видачі мовного повідомлення у взаємодії людей між собою.

Головною метою будь-якої системи освіти є розвиток особистості учня. Навчання виступає як основа та засіб психічного і в цілому особистісного розвитку людини.Саме на своїх уроках я намагаюся формувати в учнів уміння і навички іншомовного спілкування, докладаю багато зусиль для розвитку навичок читання та письма, які були би достатніми для їхнього майбутнього.

Дуже цікавим і своєрідним є спілкування з учнями в першому класі. Комунікативно-ігровий метод навчання – основний підхід до вивчення англійської мови. Він забезпечує дійове, зорієнтоване на особистість навчання іншомовного спілкування.

Ми завжди пам’ятаємо слова Макаренко А.С., що у дитячому віці гра – це норма, і дитина повинна завжди гратися, навіть коли робить серйозну роботу. Діти краще сприймають та засвоюють матеріал, якщо він подається в ігровій формі, інсценується. У цьому на допомогу приходять вірші, казки, невеличкі пєси та свята з використанням англійських пісень та віршів. Діти з радістю приносять свої іграшки, костюми та маски до школи.

Варто зазначити, що основа навчання дітей у ранньому шкільному віці - усна з використанням елементів читання та письма. З точки зору психології дитині важко відразу починати читати вголос, правильно і виразно. При цьому дитині важко одержати задоволення від читання і тому вона може поступово втратити інтерес до читання. Завжди  варто намагатися використовувати додаткові моральні стимули до навчання (похвалу, заохочення тощо) і по можливості звести до мінімуму покарання. Наполегливо вчимося читати вголос і пошепки, тому що вміння читати – найголовніша навичка серед тих, яка формується у школі.

Підвищення мотивації та інтересу до вивчення англійської мови – є застосування аудіо та відеоматеріалів на уроках. Вони роблять уроки цікавими, зменшують нервове навантаження на дітей та сприяють кращому засвоєнню навчального матеріалу.

Отже, Щербакова О. А. стверджує, що кіно як достатньо інтенсивний зовнішній подразник викликає продуктивну умовно-рефлекторну діяльність і є потужним та ефективним засобом, який сприяє більш швидкому та якісному набуттю знань та навичок.

Як відомо, людина при вивченні іноземних мов і не тільки, запам’ятовує двадцять відсотків відеоінформації, тридцять відсотків аудіоінформації. Якщо ж поєднати те, що вони бачать, чують і роблять, то продуктивність запамятовування становить 80%.

Ось чому я приділяю велику увагу використанню аудіо та відеоматеріалів на уроках англійської мови в середніх і старших класах, що сприяє розвитку не лише аудіювання, а мовлення також. Під час перегляду відеофрагменту учень одночасно сприймає усне мовлення носіїв мови, аналізує його (здійснює смислову обробку інформації) і включається в процес спілкування з своїми однокласниками під керівництвом вчителя.

Добірка мовленнєвих вправ до відеоматеріалів допомагає учням передбачати зміст, виділяти головне, знаходити другорядні деталі, встановлювати причинно-наслідкові зв’язки відповідно до переглянутого фрагменту. Зосереджувати увагу на діях і характеристиках персонажів, простежувати логічну послідовність подій і дотримуватися її при передачі змісту. При цьому, проводячи вправи, важливо враховувати взаємозв’язок аудіювання і говоріння, як двох сторін одного мовлення, та аудіювання і читання як двох видів рецептивної діяльності. Отже навчаючи аудіюванню, вчитель паралельно розвиває уміння сприймати інформацію на слух і говорити.

Наступним видом мовленнєвої діяльності, яке забезпечує усне спілкування англійською мовою є говоріння, яке представлено двома формами: діалогічне і монологічне. Як і будь-яка інша діяльність, говоріння завжди має певну мету, мотив, в основі якого лежить потреба.

Реалізувати цей підхід вчитель може через серію вправ, завдань комунікативного характеру, представлених у підручниках, які відповідають віковим особливостям учнів, наближенні до реальних ситуацій, цікаві, мотивовані, тому створюють можливості для ефективного спілкування як між собою, так  і учителем.

Вправи для навчання підготовленого діалогічного мовлення - це відповіді на питання (короткі, повні, розгорнуті), постановка ситуативних і ключових питань, діалогізація прослуханого чи прочитаного тексту; драматизація монологічного тексту;  керований діалог (з опорами і без опор), проведення вікторин чи дискусій.

Як згадувалося вже раніше, що читання – це найважливіша навичка серед тих, що формують в школі, ось чому  так багато уваги приділяється таким видам навчання, як: читання з розумінням основного змісту тексту (ознайомлювальне); з повним розумінням тексту (вивчаюче); з метою пошуку необхідної інформації (вибіркове). Процес читання передбачає не лише сприймання змісту текстів, він завжди повязаний з певним завданням і визначається як дія з текстом, спрямована на розвязання комунікативного завдання.

Особливу увагу варто  зосереджувати на писемному мовленні, яке в свою чергу тісно пов’язане з іншими видами мовленнєвої діяльності: говорінням, читанням, аудіюванням. Говоріння пов’язане з письмом самими механізмом  висловлювання: від задумки (що сказати) до вибору необхідних засобів мови (які слова потрібні і як їх сполучити у висловлюванні) та до реалізації задумки мовними. усно – у говорінні, письмово -  на письмі.                          У процесі письма учень втілює у графічних символах те, що промовляється ним попередньо. При говорінні використовується звукове висловлювання, а на письмі – висловлювання показане у графічному вигляді. В обох випадках у результаті відбувається розуміння змісту сторонньою особою. Розвиток навичок письма досягається виконанням комунікативних (мовленнєвих) вправ, які включають переказ, розповідь, опис, твір, лист закордонному товаришеві.

Отже розвиваючи і вдосконалюючи навички аудіювання, читання, говоріння і письма на кожному етапі оволодіння англійською мовою, вчитель намагається вирішити основне завдання мовної освіти – формування в учнів мовної компетенції. Впровадження інноваційних технологій у процес навчання мови дозволяє поліпшити якість навчання, розвиток та пізнавальну активність учнів, його самостійність у вивченні, пошуку, підборі та обробці інформації.

 

Література

1.      Ильченко Е. Использование видеозаписи на уроках английского языка//. Английский язык 2003. - № 9. – С.7.

2.      Зимняя И.А. 3-62 Педагогическая психология: учебник для вузов / И.А. Зимняя. –Изд. второе, доп, испр, и перераб. – М.: Университетская книга: Логос, 2009 –

384 с. С. 225-240

3.      Фарина О. Комунікативний підхід до навчання англійської мови в спеціалізованій школі з поглибленим її вивченням//. Англійська мова і література. – 2011. - №22-23. – С. 7-24

4.      КонцепціяНоваукраїнськашкола”.Інтернетресурс:   https://www.kmu.gov.ua/storage/app/media/reforms/ukrainska-shkola-compressed.pdf

Comments